Bitki Koruma Bölümü / Tamamlanan Çalışmalar


ENTOMOLOJİ LABORATUVARI

1.PYO.ZRT.1904.14.003 nolu proje : Kuru Meyve Güvesi Plodia interpunctella (Hübner)  (Lepidoptera:Pyralidae )‘nin Farklı Konukçulardaki Gelişimi Üzerine Araştırmalar
2.PYO.ZRT.1904.15.015 nolu proje: Fındık Yeşil Kokarcası ( Palomena prasina L. Heteroptera: Pentatomidae) İle Mücadeled.e Bazı Entomopatojen Fungus ve Bakterilerin Etkinliklerinin Belirlenmesi
3.TÜBİTAK TOVAG 111O788 nolu proje : Fındıkta Zararlı Olan Yazıcı Böceklere (Coleoptera:Curculionidae:Scolytinae) Karşı Mücadelede Tuzak Etkinliğinin Artırılması ve Semiokimyasal Destekli Tuzak Bitki Yönteminin Geliştirilmesi.
4.PYO.ZRT.1901.13.004 nolu proje: Doğal Ürün Analoğu Potansiyel Pestisit Etkisi Gösterebilecek Moleküllerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
5.KOSGEB 35020422.1751 nolu proje: Uzaktan Algılama ve Yer Verilerine Dayalı Yeni Bir Tarımsal Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

 
NEMATOLOJİ LABORATUVARI
 
1.TÜBİTAK-TOVAG 111O793 nolu proje: Orta Karadeniz Bölgesi Seralarındaki Kök-ur Nematodu Populasyonlarının Dağılışı, Bulaşıklık Seviyesi, Teşhisleri ve Konukçu-Parazit İlişkilerine Mücadele Yaklaşımlı Bakışlar.
 
HERBOLOJİ LABORATUVARI
 
1.TÜBİTAK TOVAG 113O417 nolu proje: Lolium spp., Anthemis arvensis L. ve Matricaria chamomilla L.’nın Buğday Ekim Alanlarındaki Herbisitlere Dayanıklılık Durumlarının PCR Bazlı Tespiti ve Hedef Enzim Bölgelerinde Mutasyon Noktalarının Saptanması
2.PYO-ZRT 1904.13.034 nolu proje: Türkiye ve İran Çeltik Ekim Alanlarında Yoğun Olarak Kullanılan Bazı Herbisitlere Karşı Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.'nin Dayanıklılık Durumunun Araştırılması
3.PYO-ZRT 1901.13.016 nolu proje: Marmara ve Karadeniz Bölgesi Çeltik Ekim Alanlarında Sorun Olan Echinochola spp. Türlerinin Taksonomisinin Moleküler Olarak Yeniden Ele Alınması ve Türkiye İçin Yeni Bir Tür Olan Echinochola oryzicola Vasing.'nın Herbisitlere Dayanıklı Biotiplerinin Araştırılması
 
 
MİKOLOJİ LABORATUVARI
 
1.PYO.FEN.1901.13.009 nolu proje: Binükleat ve Multinükleat Rhizoctonia izolatlarının taksonomisinde 18S rDNA, β-tubulin ve ITS-rDNA genlerinin filogenetik ilişkilerinin belirlenmesi.
2.PYO.ZRT.1904.14.011 nolu proje: Samsun İli Mısır Ekim Alanlarından Toplanan Mısır Örneklerinin Farklı Depolama Koşullarında Fumonisin B1 ve B2 Miktarlarındaki Değişim Durumlarının Araştırılması.
3.TÜBİTAK 111O835 nolu proje: Buğday’da (Triticum aestivum L.) Kök Çürüklük Patojeni Fusarium spp.'ye Karşı, Endofitik Fusarium spp.'nin Antimikrobial Aktivitesi ve Bazı Patojenik ve Endofitik Fusarium spp.'nin Moleküler Farklılıkları
4.PYO.ZRT.1904.13.005 nolu proje: Farklı Agro-Ekolojilerde Yetişen Buğday Bitkilerinden Elde Edilen Bipolaris sorokiniana İzolatlarının Morfolojik, Patojenik ve Moleküler Karakterizasyonu

 
BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI
 
1.PYO-ZRT 1901.14.008 nolu proje: Domates Hatlarının Bakteriyel Kanser ve Solgunluk Etmeni (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)’nin Biyolojik Mücadelesinde Floresan Pseudomonasların Kullanımı.
 
VİROLOJİ LABORATUVARI
1. PYO.ZRT.1904.13.013. nolu proje:  Samsun İlinde Yetiştirilen Yazlık Sebzelerde Enfeksiyon Oluşturan Cucumber mosaic virus (CMV) İzolatlarının Karakterizasyonu ve Konukçu-Simptom-Satellite RNA- İlişkilerinin Araştırılması
2. PYO.ZRT.1904.14.012. nolu proje: Amasya, Samsun, Tokat İllerinde Domateste Enfeksiyon Oluşturan Tomato spotted wilt virus İzolatlarının Karakterizasyonu.
3.PYO.ZRT.1905.14.007 nolu proje: Samsun İli Lahana Üretim Alanlarında Görülen Virüs Hastalıkların Saptanması ve Bu Virüslere Karşı Bazı Lahana Hatlarının Reaksiyonların Belirlenmesi.