Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / Yürütülen Çalışmalar


YAZAR

YIL

TEZ ADI

TEZ TÜRÜ

ALİ TEKGÜLER

1995

Toprak işleme yöntemlerinin tütünde verim ve kaliteye etkileri üzerine bir araştırma

Yüksek Lisans

TANER YILDIZ

1996

Parmaklı ve pervazlı tip batörlerin soya fasülyesi harmanlama etkinliği ve enerji tüketimleri yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma
A comparison research on soybean threshing effectiveness and on energy consumption with spike-tooth and rasp-bar cylinders

Yüksek Lisans

HÜSEYİN DURAN

2002

Samsun ilinde mısır ekim alanlarında yabancı ot ilaçlama tekniklerinin iyileştirilmesi olanakları üzerinde bir araştırma
Research on possibilities of improving of application techniques on spraying of weed on corn fields in Samsun

Yüksek Lisans

LEVENT KESKİN

2004

Fındık hasat makinası için mekanik bir toplama ünitesinde bazı yapısal ve işletme parametrelerinin fonksiyonel özelliklere etkisi
The effect of some structural and operating parameters on functional properties of the mechanical pick-up unit for hazelnut harvesting machine

Yüksek Lisans

HÜSEYİN SAUK

2007

Silajlık mısır ve sorgumun çarpmalı tip silaj makinasıyla hasadında makinaya ait bazı yapısal va işletme özelliklerinin kıyma uzunluğu ve enerji tüketimine etkisi
The effects of the lenght chopping and energy consumption of some structural and operating features belongs to machine used in harvesting with flail forage harvesting machine of the silage corn and sorghum

Yüksek Lisans

NİLGÜN KIRMACI

2007

Samsun yöresinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin mekanizasyon durumu, sorunları ve çözüm yolları üzerine bir araştırma
A resarch on mekanizationstate problems and solution methods of cattle breeding in samsun

Yüksek Lisans

FUAT LÜLE

2007

Su ısıtmada kullanılabilecek yeni tip düz yüzeyli güneş kollektörlerinin tasarımı, yapımı ve denenmeleri
Design, construction and experimentation of novel type flat plate solar collectors that can be used for heating water

Yüksek Lisans

BAHADIR DEMİREL

2008

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi hayvancılık işletmesi yumurta tavukçuluğu kümesinde gübre temizliğinde kullanılabilecek mekanik götürücülerin projelenmesi, yapımı ve denenmesi
Designing, manufacturing and testing mechanical conveyors which can be used to remove manure from the laying hen houses in OMÜ Agricultural Faculty farm

Yüksek Lisans

MEHTAP KIRMACI

2008

Çarpmalı tip silaj makinasıyla mısır ve sorgumun kıyılmasında besleme hızının özgül enerji tüketimi, kıyılma büyüklüğü ve ürün kaybına etkisi
The effect of feeding speed on specific energy consumption, chopping length and crop loss in chopping corn and sorghum with flail forage harvesting machine

Yüksek Lisans

EMEL DEMİRBAŞ

2010

Hayvan barınaklarında buharlaştırmalı serinletme sistemlerinde (fan-pad) kullanılan selüloz esaslı ped malzemesinin farklı hava hızlarında performans karakteristiklerinin belirlenmesi ve fan-pad sisteminin Samsun ili ve yöresi iklimsel koşullarına uygunluğunun araştırılması
Determinig performance chararcteristics of cellulose based pad material used in evaporative cooling systems (fan-pad) at different air velocities and investigating the appropriatness of fan-pad system for Samsun?s climatical condition

Yüksek Lisans

SEDEF AYTAN

2012

Bıçağı teflon (PTFE) kaplamalı ve kaplamasız budama makaslarıyla bazı meyve ağacı dallarının kesilmesinde kesme kuvvetinin dalın bazı fiziksel özelliklerine ve kesme hızına bağlı olarak değişimi
Variation of cutting force depending on some physical properties of the branch and cutting speed in cutting branches of some fruit trees with teflon (PTFE) coated and noncoated pruning scissors

Yüksek Lisans

KEMAL ÇAĞATAY SELVİ

2012

Toprak işleme zamanı ve yöntemlerinin vertisol bir toprak profilinde nitrat azotu değişimine etkileri
Effects of different soil tillage time and methods on variation of nitrate nitrogen in a vertisol soil profile

Doktora

MEHMET ÇAĞLAR BODUR

2013

Kümeslerde havalandırma sistemlerinin planlanması
Planning of ventilation systems in poultry houses

Yüksek Lisans

ONUR AĞIN

2014

Buğday üretiminde yabancı ot yoğunluğunun görüntü işleme teknikleri kullanılarak belirlenmesi
Determination of weed intensity in wheat production using image processing techniques

Yüksek Lisans

BÜŞRA USTA

2015

Şeftali çeşitlerinde zedelenme eşik değerlerinin belirlenmesi
Determinations of brusing thresholds on peach varieties

Yüksek Lisans

BAHADIR DEMİREL

2015

Fındık zurufu, mısır ve ayçiçeği saplarının katı biyoyakıt olarak değerlendirilebilme olanaklarının araştırılması
Investigating the utilization possibilty of hazelnut husk, maize and sunflower stalks as a solid biofuel

Doktora

HÜSEYİN SAUK

2016

Türkiye'de düz ve düze yakın arazilerde yetiştirilen fındığın mekanik hasat olanaklarının incelenmesi
Investigating of mechanical harvest facilities of hazelnut grown in flat and near flat field in Turkey

Doktora

TUĞBA KARAKÖSE

2016

Mısır-koçan karışımının temizlenmesinde yatay hava tünelinin performans karakteristiklerinin belirlenmesi
Determination of performance characteristics of horizontal wind tunnel to clean of corn-cob mix

Yüksek Lisans