Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü / Yürütülen ve Tamamlanan Çalışmalar


 1. TÜBİTAK - Farklı Topografik Pozisyonlarda Yer Alan Bazaltik Ana Materyalin Jeokimyasal ve Biyolojik Süreçlerin Etkisi Altında Ayrışma Oranları ve Toprak Oluşumu (Tamamlandı)
 2. TÜBİTAK -Organik tarımda yerli Azotobacter chroococcum suşlarının kullanım olanaklarının araştırılması ve mikrobiyal gübre üretimi (Tamamlandı)
 3. TÜBİTAK -Atık fındık zurufunun mikrobiyal biyoteknolojik teknikler ile kompostlanması (Tamamlandı)
 4. TÜBİTAK -Fındık zurufu ve arıtma çamurunun solucanlar (Eisenia feotida) ile kompostlanması, elde edilen vermikompostun sera ve tarla koşullarında buğday (Triticum aestium) bitkisinin verim ve bazı toksik metal kapsamlarına etkisinin belirlenmesi (Tamamlandı)
 5. BAP - Çeltik Kavuzu Uygulamasının Farklı Tekstürdeki Toprakların Strüktürel Dayanımı ve Mekaniksel Özellikleri Üzerine Etkisi (Tamamlandı)
 6. BAP - Toprak Islanabilirliği İle Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkiler (Tamamlandı)
 7. BAP - Farklı Orijinli Organik Atıklardan Ayrışan Bazı Mineral Maddelerin Toprak Profili Boyunca Değişimi (Tamamlandı)
 8. BAP - Fındık Zürufu Uygulamasının Farklı C:N Oranlarında Toprağın Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özelliklerine Etkisi (Tamamlandı)
 9. BAP - Geleneksel ve Morfometrik Esaslara Göre Hazırlanmış Toprak Haritaları Kullanılarak Yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Başarı Ölçütlerinin Karşılaştırılması: Bafra Örencik Köyü Pilot Çalışması (Tamamlandı)
 10. BAP - Çarşamba Ovası Sol Sahil Topraklarında Yorgunluk Parametrelerinin Belirlenmesi (Tamamlandı)
 11. BAP - Çeltik Kavuzu Kompostunun Bitki Su Tüketimi ve Toprak Kalitesine Etkisi (Tamamlandı)
 12. BAP -Organik Düzenleyicilerin Farklı pH’ya Sahip Topraklarda Erozyona Duyarlılık ve Verime Etkileri (Tamamlandı)
 13. BAP -Farklı Topografik Pozisyonlarda Yer Alan Bazaltik Ana Materyalin Jeokimyasal ve Biyolojik Süreçlerin Etkisi Altında Ayrışma Oranları ve Toprak Oluşumu (Tamamlandı)
 14. BAP -Coğrafi Bilgi Sistem Modellemesi ile Çeltik Arazi Uygunluk Sınıflarının Belirlenmesi. Pilot Alan; Bafra Ovası Sol Sahil Fener Köyü (Tamamlandı)
 15. BAP -Farklı Ana Materyal ve Farklı Topografya Üzerinde Oluşmuş Toprakların Genesisleri, Jeokimyasal Özellikleri ve Ayrışma Oranları (Tamamlandı)
 16. BAP -Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Uygulanan Ağır Bünyeli Bir Toprakta Bazı Fiziksel Toprak Özelliklerinin Uzaysal Dağılımlarının İncelenmesi (Tamamlandı)
 17. BAP -Maden dere Havzasında Farklı Erozyon Risk Değerlendirme Modelleri ile Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması ve Karşılaştırılmaları (Tamamlandı)
 18. BAP -Samsun Yöresi Çeltik Topraklarında Silisli Gübrelemenin Çeltiğin Kavuzlu Danesinde Silis ve Diğer Bazı Besin Element Kapsamına Etkileri (Tamamlandı)
 19. BAP -Asit Toprakta Silisyum’un Yulaf itkisinin Fosfor Beslenmesi Üzerine Etkisi (Tamamlandı)